عنوان خبر: مدينه عدل
(شاخه: آرمان شهر/3)

عدالت ، واژه اى غريب نيست ، اما حقيقتى قريب هم نيست .
سده ها و هزاره هاى بسيارى است كه بشر با اين رؤ يا روز و شب كرده ، ليكن جز زور و اختناق و ظلم و بيداد، نصيبى نبرده است . هنوز آهنگ سنگينى ناله هاى كودكانى كه به بيگارى كشيده شده اند، مادرانى كه شوى خود را به بى عدالتى قربان داده اند و مردانى كه به جبر كمر در برابر ظلم خم كرده اند در گوش تاريخ است .


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.840 )