عنوان خبر: شباهت به زكريا (ع)
(شاخه: شناخت شناسي/2)


قائم (ع) نيز ـ چنانكه گذشت ـ خداوند او را مورد خطاب قرار داده ، و همچنين فرشتگان در هر شب قدر او را ندا مي كنند ، و جبرئيل هم هنگامي كه با آن حضرت بيعت مي كند دست بر دست آن حضرت مي نهد و مي گويد : بيعت براي خدا ، اين خبر را راوندي درخرايج از حضرت ابو جعقر باقر (ع) آورده است .


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.81 )