عنوان خبر: شباهت به دانيال (ع)
(شاخه: شناخت شناسي/2)


دانيال (ع) از بني اسرائيل مدتي غايب بود ، و در چاهي بزرگ او را با شيري درنده زنداني كرده بودند تا آن شير او را طعمه خود سازد ، پس خداوند تعالي او ار حفظ كرد و به يكي از پيغمبران بني اسرائيل دستور داد كه غذا و آبش را ببرد ، و گرفتاري پيروان و شيعيانش شديد شد .


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.79 )