عنوان خبر: مسيحيت انجيلى ، تشيع ايرانى آينده بشريت
(شاخه: دانشنامه موعود)


در طي دهه‌هاي گذشته، نظرية مسيحيت صهيونيستي تكامل يافته و اينك، به انديشة مسلط، بر سياست و حكومت  امريكا و اسرائيل تبديل شده است. در اين نظريه، مؤلفه‌هاي هفت‌گانه‌اي وجود دارد كه مهاجرت يهوديان و تأسيس دوليتي يهودي در ارض موعود، اولين و مهم‌ترين سازة آن به شمار ميرود.


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1495 )