عنوان خبر: شعر اربعين
(شاخه: اربعین)


اربعین یعنی چهل شب ترکِ یار ..... بـارش ِ پـیـوسـتـه ی ابــر ِ بهــار

اربعین یعنی چهل شـب در فـراق ..... زندگی چون حبس با اعمالِ شاق

اربعین یعنی چهل شب خستگی ..... دل بـریـدن در پـی ِ دلـــبـسـتـگی

اربعین یعنی چهل شب بی کسی ..... غــربـت و تـنـهــایـی و دلــواپـسـیشبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1324214991 )