عنوان خبر: عدالت مهدوي و فلسفه تاريخ
(شاخه: دانشنامه موعود)

اگر تاريخ را هدفمند و داراي قانون و سير معين بدانيم، اين پرسش به ذهن ميرسد كه اين حركت، به سمت عدالت است يا سمت و سويي ظالمانه دارد؟ و مهمتر از آن، آيا تاريخ، از آن جهت كه تاريخ است، عدالت مهدوي را بر ميتابد يا با آن سر ناسازگاري دارد؟


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.1106 )