عنوان خبر: ذخاير مهدى(ع)
(شاخه: شناخت شناسي/5)


تمام آثار پيامبـران و سفراى الهى از آدم تا خاتـم نزد مهدى(ع) است كه در مـوقع ظهور هـم با خـود مـىآورد. مهمتـرين ايـن آثار عبارت است از:


شبكه جهاني اطلاع رساني حضرت ولي عصر(عجل الله تعالى فرجه الشريف)
( http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend.101 )