پژوهشکده مهدویت
كوتاه و خواندني

سهم انتظار

انتظار، سهم چشمانى است كه رو به آفتاب زيسته‏اند؛ سهم دستانى است كه شبگاهان، در وسعت نيايش، به جانب آسمان ريشه دوانيده‏اند، سهم دل هايى كه چون كبوتران خونين بال، در بى نهايتى سرخ جاودانه تپيده‏اند؛ منتظران، مجنون زادگان ليلاى وجودند؛ عاشقانى دل سوخته كه لب به زمزمه‏ تر كرده‏اند؛ آنان، با تمام وجود، روى خود را به آسمان دوخته، دستان را به دعا بلند کرده و ظهور هادى امت را به انتظار مى‏نشينند و در دل، شور و شوق و اميد پرورانده‏اند و پاى افزارى از صبر و شكيب ستانده‏اند تاخستگى راه، مجال‏شان ندهدكه0به «ماندن‏» بينديشند كه بايد «رفت‏» تا به «راه‏» پيوست؛ چرا كه «رفتن‏»، به راه مى‏پيوندد و «ماندن‏»، به ركود. آرى، حركت، ره آورد طبيعى انتظار است. آنان كه يافته‏اند حركت و تلاش به هدايت مى‏انجامد، و چه شيرين، جرعه جرعه از هدايت‏هاى مستمر حق بهره‏مند مى‏شوند.

جستجو در سايت
آنلاین
مهمان: 5
کاربر: 0
در این صفحه: 4

رواياتى كه بيانگر زنده شدن مردگان، پيش از فرا رسيدن رستاخيز باشد، بسيار است و بر سه بخش قابل تقسيم مى باشند:

 1. انبوه رواياتى كه از زنده شدن مردگان به دست پيامبران گذشته سخن مى گويد واين دسته بسيار است

2 . رواياتى كه تصريح مى كندكه به دعاى خالصانه پيامبر(ص) وبه دست او مردگانى زنده شدند. 3. رواياتى كه نشانگرآن است كه بر اثر دعاى برخى از امامان معصوم (ع) برخى مردگان زنده شدند. اين سه دسته روايات، هركدام دليل بر امكان رجعت وزنده شدن برخى از مردگان، پيش از روز رستاخيز است واما رواياتى كه از رجعت سخن مى گويد، بسيار است وبر دو بخش قابل تقسيم است.

1. رواياتى كه به صراحت از رجعت سخن مى گويد.

2. زيارت هايى كه به وسيله آنان، امامان راستين را زيارت مى كنيم، ونيز دعاهايى كه در مناسبت هاى گوناگون خوانده مى شود كه از هر دو دسته مى توان بر مسأله رجعت استدلال كرد.

روايات كه دلالت شان روشن است اما زيارت ها و دعاها نيز بدان دليل كه از ائمه معصومين (ع) رسيده است، مانند روايات، داراى پيام است. مأمون خليفه عباسى از حضرت رضا(ع) پرسيد: در مورد رجعت چه مى فرماييد امام فرمود:

رجعت درست است و در ميان امت هاى پيشين بوده است و قرآن ازآن سخن گفته وپيامبر(ص) فرمود: در اين امت، درست همه آن چه در امت هاى پيشين رخ داده است، بى كم وكاست، همان گونه رخ خواهد داد.

امام صادق (ع) نيز فرمود: ايام الله سه روز است: روز قيام قائم، روز رجعت وروز رستا خيز هر پژوهشگر با انصافى كه روايات اهل بيت (ع) را درباره رجعت مورد پژوهش قرار دهد، بدون ترديد به متواتر بودن اين احاديث معتقد مى شود .علامه مجلسى در اين رابطه مى فرمايد:

 اگر احاديث رجعت متواتر نباشد، ديگر در هيچ مورد نمى توان ادعاى تواتركرد. شيخ حر عاملى دركتاب ايقاظ، 520 حديث پيرامون رجعت نقل كرده است  واز محدث جزايرى در شرح تهذيب نقل شده كه 620 حديث در پيرامون رجعت ديده است .