โองการต่าง ๆ เมื่อตัฟซีร (อธิบาย) หรือตะอฺวีลแล้วหมายถึงอิมามมะฮฺดีย (อ.) หรือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อัล-กุรอานกล่าวถึงอิมามมะฮฺดียฺ ซึ่งนักปราชญ์ทั้งฝ่ายชีอะฮฺและซุนียฺได้อ้่างอิงถึง โองการเหล่านั้นมีทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๓ โองการ

  ซูเราะฮฺ บะเกาะเราะฮฺ ๒๓  ซูเราะฮฺ ชุอะรอ ๔๕ ซูเราะฮฺ เราะฮฺมาน
ซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน ๒๔ ซูเราะฮฺ นัมลิ ๔๖ ซูเราะฮฺ ฮะดีด
ซูเราะฮฺ นิซาอฺ ๒๕ ซูเราะฮฺ เกาะซ็อซ ๔๗ ซูเราะฮฺ มุญาดะละฮฺ
ซูเราะฮฺ มาอิดะฮฺ ๒๖ ซูเราะฮฺ อังกะบูต ๔๘ ซูเราะฮฺ ซอฟ
ซูเราะฮฺ อันอาม ๒๗ ซูเราะฮฺ โรม ๔๙ ซูเราะฮฺ ตะฆอบุน
ซูเราะฮฺ อะอฺรอฟ ๒๘ ซูเราะฮฺ ลูกมาน ๕๐ ซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ
ซูเราะฮฺ อัลฟาล ๒๙ ซูเราะฮฺ ซัจญฺดะฮฺ ๕๑ ซูเราะฮฺ เกาะลัม
ซูเราะฮฺ เตาบะฮฺ ๓๐ ซูเราะฮฺ อะฮฺซาบ ๕๒ ซูเราะฮฺ มะอาริจญฺ
ซูเราะฮฺ ยูนุซ ๓๑ ซูเราะฮฺ ซะบาอฺ ๕๓ ซูเราะฮฺ ญิน
๑๐ ซูเราะฮฺ ฮูด ๓๒ ซูเราะฮฺ ซ็อด ๕๔ ซูเราะฮฺ มุดัรซิร
๑๑ ซูเราะฮฺ ยูซุฟ ๓๓ ซูเราะฮฺ ซุมัร ๕๕ ซูเราะฮฺ ตักวีร
๑๒ ซูเราะฮฺ เราะอฺดฺ ๓๔ ซูเราะฮฺ ฆอฟิร ๕๖ ซูเราะฮฺ ชิกอก
๑๓ ซูเราะฮฺ อิบรอฮีม ๓๕ ซูเราะฮฺ ฟุซิลัต ๕๗ ซูเราะฮฺ บุรูจญฺ
๑๔ ซูเราะฮฺ ฮิจรฺ ๓๖ ซูเราะฮฺ ชูรอ ๕๘ ซูเราะฮฺ ฏอริก
๑๕ ซูเราะฮฺ นะฮฺลิ ๓๗ ซูเราะฮฺ ซุครุฟ ๕๙ ซูเราะฮฺ ฆอชิยะฮฺ
๑๖ ซูเราะฮฺ อิสรออฺ ๓๘ ซูเราะฮฺ ดุคอน ๖๐ ซูเราะฮฺ ฟัจญฺรฺ
๑๗ ซูเราะฮฺ กะฮฺฟิ ๓๙ ซูเราะฮฺ ญาซียะฮฺ ๖๑ ซูเราะฮฺ ชัมซฺ
๑๘ ซูเราะฮฺ มัรยัม ๔๐ ซูเราะฮฺ มุฮัมมัด ๖๒ ซูเราะฮฺ ลัยลฺ
๑๙ ซูเราะฮฺ ฏอฮา ๔๑ ซูเราะฮฺ ฟัตฮฺ ๖๓ ซูเราะฮฺ ก็อดรฺ
๒๐ ซูเราะฮฺ อัมบิยาอฺ ๔๒ ซูเราะฮฺ ก็อฟ ๖๔ ซูเราะฮฺ บัยยินะฮฺ
๒๑ ซูเราะฮฺ ฮัจญฺ ๔๓ ซูเราะฮฺ ซาริยาต ๖๕ ซูเราะฮฺ อัซริ
๒๒ ซูเราะฮฺ นูร ๔๔ ซูเราะฮฺ เกาะมัร ๖๖ ซูเราะฮฺ