İMAMLARIN MƏHDİ (ə.c.) BARƏSİNDƏKİ SÖZLƏRİ

Rəvayətlərdə imamların həzrət Məhdi (ə.c.)-a olan eşqlərinin şahidi oluruq. Onlar Pey­ğəm­bəri-Əkrəm (s.ə.v.v.)-in verdiyi `dəyə iman gətir­mişlər həzrət Məhdi (ə.c.)-ın təvəllüdündən qabaq gələcəkdə onun əli ilə baş verəcək işlərə agah imiş­lər. İndi isə Əmirəl-`minin Əli İmam Sadiq (ə)-ın bu barədə buyurduqlarını qeyd edirik…

Həzrət Əli (ə) buyurur… «Bilin agah olun ki, həzrət Mühəmməd (s.ə.v.v.)-in Əhli-beytinin məsəli asimanın ulduzları kimidir… hərgah bir ulduz qürub edərsə, digər bir ulduz çıxar. Sanki ilahi ne`mətlərin Peyğəmbər xanədanı sayəsində sizə tamamlandığını, sizin öz arzularınıza çatdı­ğı­­ görürəm[1]

Yenə buyurur… «Öz Peyğəmbərinizin Əhli-beytinə baxın… əgər sükut etsələr, siz sükut edin, əgər sizdən kömək istə­sələr, onlara kömək edin. Allah biz Əhli-beytdən olan bir kişinin vasitəsilə gözlənilmədən qurtuluş yaradacaqdır. Atam ən yaxşı kənizlərin oğluna qurban olsun! O, onlara (düşmənlərə) qılıncdan başqa bir şey əta etməz, onları məhv edib aradan aparar, silahı səkkiz ay müddətində çiynində olar (mübarizə edər), nəhayət qüreyşlilər deyər ki, «əgər bu şəxs Fatimə övladlarından olsaydı, bizə rəhm edərdiBaşqaları öz həvayi-nəfslərini ilahi hidayətdən irəli keçirdikləri zaman, o, ilahi hidayəti öz nəfsani istəklərinə hakim edər, başqaları Qur`anı öz nəzər `ylərinə əsasən təfsir edəndə, o, əməl təfəkküründə Qur`anı me`yar qərar verər. Yer öz qəlbinin parçalarını (`dən xəzinələrini) onun üçün xaric edər, açarlarını ona təslim edər. Bu zaman o, Peyğəmbərin tutduğu üslubu – ədalət üslubunu sizə göstərər, ondan qabaq unudulmaqda olan Kitab sünnəni yenidən dirildər[2]

Başqa bir hədisdə buyurur… «Hikmət zirehini geyər, onu dinin bütün qayda-qanunları, agahlıq ciddiyyətlə əxz edər. Çünki hikmət onun itiyidir o da hikməti axtarır; (hikmət) onun ehtiyac duyduğu şeydir onu istəyir. İslam, yorğunluqdan dizlərini qatlayan boynunu yerə qoyan bir dəvə kimi qərib olanda, o da gözlərdən pünhan olar. O, Allahın yer üzündə saxlanmış höccəti, Peyğəmbər canişinlərindən olan bir canişindir[3]

Südeyr Seyrəfi deyir… Mən, Müfəzzəl ibni Ömər, Əbu Bəsir Əban ibni Təğlib İmam Sadiq (ə)-ın hüzu­runa getdik. O həzrət xeybəri paltarı geyərək yerdə otur­muşdu. Pərişan ürəyi yanan halda ağlayırdı üzündən dərin kədər qəm-qüssə sezilirdi. O deyirdi… «Ey mənim sərvərim, sənin qeybətin yuxunu məndən almış, yer öz döşəyini mənim üçün daraltmış, qəlbimin aramlığını aparmışdır. Ey mənim sərvərim, sənin qeybətin mənim müsibət giriftarçılıqlarımı əbədi müsibətlərə qovuşdurmuşdur ki, birini digərindən sonra əldən vermək bizim say cəmiyyətimizin məhv olmasına səbəb olur. Heç hiss etmirəm ki, gözlərimin yaşları quruya, sinəmin naləsi sönə aram ola...»

O həzrətdən belə bir hövlnak haləti müşahidə et­mək xoşagəlməz hadisəni eşitməklə ağlımız başı­mızdan çıxdı, qəlbimiz gövrəldi fikirləşdik ki, bu vəziyyət təhlükəli bəla, yaxud ruzigardan ona ça­tan bir bəla əlamətidir. Ona görə dedik… «Ey Al­la­hın ən yaxşı bəndəsinin övladı! Allah gözlərinizi heç vaxt yaşlı etməsin! Hansı hadisəyə görə bu qədər ­la­yırsınız?! Hansı hadisə sizi matəmə qərq etmişdir?!»

Bu zaman İmam (ə) xovfun şiddətini göstərən dərd­li bir ah çəkdi, sonra buyurdu… «Vay olsun sizə! Bu gün sübh `fərin kitabında gördüm. O bir kitabdır ki, ölümlər, bəlalar müsibətlər barədə, keçmişdəki Qiyamətə qədər olacaq elmlərdən ibarətdir. Allah bu kitabı Mühəmmədə ondan sonrakı imamlara məxsus etmişdir. Bu kitabda biz Əhli-beytin Qaiminin təvəllüdü, uzun ömrü, uzun müddətli qeybə çəkilməsi o dövrdə `minlərin çətinliyə düşməsi, onun uzun müd­­dət qeybdə olması nəticəsində qəlblərdə şəkk-şübhə­nin yaranması camaatın əksəriyyətinin İslam­dan çıxmasıdır. Belə ki, Allah-taala buyurur… «Biz hər bir insanın yaxşı pis əməlinin nəticəsini təqdirini onun boynuna atmışıqBunu mütaliə edirdim ki, qəlbim yandı, qəm-qüssə mənə hakim kəsildi

Ərz etdik… «Yəbnə Rəsulillah! Bildiyiniz şeylərdən bizim üçün bir az buyurunHəzrət buyurdu… «Allah-taala üç peyğəmbərin barəsində icra etdiyi bir şeyi bi­zim Qaimimiz barəsində icra edəcək… Onun təvəllüdü həzrət Musa (ə)-ın təvəllüdü kimi məxfi olacaq, həz­rət İsa (ə) kimi qeybə çəkiləcək, ömrü həzrət Nuh (ə)-ın ömrü kimi müqəddər olunmuşdur. Bundan sonra Özünün layiqli bəndəsinin – həzrət Xızr (ə)-ın ömrünü onun ömrünün (uzun olmasına) bir dəlil qərar vermişdir

Biz dedik… «Yəbnə Rəsulillah! Bu mətləbi bizim üçün şərh edin

Həzrət buyurdu… «Fir`on öz hakimiy­­ti­nin həzrət Mu­sa­nın əli ilə məhv olacağını bildikdə münəc­cimləri çağırdı. Onlar həzrət Musa­nın əsil-nəsəbini Bəni-İsrail nəslindən olaca­ğını Fir`ona dedilər. O öz `murlarına göstəriş ver­di ki, Bəni-İsrailin hamilə qadınlarının qarnı­ yırtsınlar ( bu təvəl­lüdün gerçəkləşməsinə mane olsunlar). Beləliklə iyirmi mindən artıq körpənin başını kəsdilər. Al­lah-taala onun hifz olmasını iradə etdiyi üçün onu tapıb öldürə bilmədilər. Bəni-Üməyyə Bəni-Abbas da özlərinin zalım istismar­çı hakimiyyətlərinin Qaimin əli ilə məhv olacağını bildikdə, bizimlə düş­mənçiliyə qalxdılar, Peyğəmbər Əhli-beytinin üzü­ qılınc çəkdilər Məhdi (ə.c.)-ı tutub öldür­mək ümidi ilə Peyğəmbər övladlarını kütləvi şəkildə qırmağa başladılar. Lakin Allah-taala icazə vermədi ki, onun əmri zalımlara aşkar olsun, nəhayət müşrik­lərin xoşuna gəlməsə belə Öz nurunu kamil etdi.

Amma İsa (ə)-ın qeybə çəkilməsinə gəldikdə isə, yəhu­dilər məsihilər hamılıqla onun qətlə yeti­ril­məsinə inanırlar, lakin Allah-taala onların sözünü təkzib edərək buyurur… «Onlar onu (İsanı) öldürdülər, dara çəkdilər, əksinə bu barədə şübhəyə düşdülər[4] Qaimin qeybəti eynilə belə olacaqdır… İslam ümməti qeybət dövrünün uzun olduğuna görə onu inkar edərlər.

Nuh (ə)-ın ömrünün uzun olmasına gəldikdə isə, o öz qövmü üçün səmavi əzab istədiyi zaman Allah Cəb­ra­ili yeddi xurma dənəsi ilə onun yanına göndər­di. Cəbrail dedi… «Ey Allahın peyğəmbəri! Mütəal Allah buyurur ki, bu camaat Mənim yaratdığım bəndələrdir, Mən onları yalnız höccət tamam olduq­dan, `vət çatdırıldıqdan sonra səmavi ildırım vasitə­silə aradan apararam. Belə isə, yenidən ümmətini (haqqa) `vət etmək üçün qayıt, çünki Mən onun səbəbilə sənə mükafat verəcəyəm. Bu xurma dənələrini ək, cücərib böyüdükdən sonra sən qurtuluşa nicata nail olacaqsan. Öz `min ardıcıllarını bu işlə müjdələ

Xurma ağacları cücərib boy atdıqdan uzun müd­dət keçdikdən sonra səmərə verdilər. Nuh Allahdan istədi ki, Öz `dəsinə əməl etsin, amma Allah-taala bir daha ona əmr etdi ki, həmin xurma ağaclarının dənələrini yenidən əkib gözləsin dəlil höccəti camaata tamamlasın. Ona iman gətirənlərdən üç yüz nəfəri hadisədən ­bər­dar olduqda mürtəd olaraq dedilər… «Əgər Nuhun iddiası `vəti düz olsaydı, Pərvərdigarı Öz `dəsinə xilaf çıxmazdıBeləlik­, müttəal Allah yeddi dəfə ardıcıl olaraq ona xur­ma dənələrini əkməyə ağaclar böyüyənə qədər gözlə­məyə əmr etdi. Hər dəfə öz ardıcıllarından bir qrupu dindən çıxdılar, nəhayət onun ardıcılları yetmiş nəfərə kimi azaldı. Bu zaman ona belə vəhy olundu… «Ey Nuh, gecənin zülməti aydın sübhə çevrildi, haqq-həqiqət aşkar oldu, iman zülalı küfrün kin-küdurətindən seçildi...»

İmam Sadiq (ə) axırda buyurdu… «Qaimin uzun qey­bəti dövründə belə olacaqdır ki, haqq tama­milə ay­dın olsun, imanın səfası zülmətlərdən seçilib ayrılsın[5][1] «Nəhcül-bəlağə», xütbə… 100.

[2] «Nəhcül-bəlağə», xütbə… 138.

[3] «Nəhcül-bəlağə», xütbə… 182.

[4] «Nisa» surəsi, 156- ayə.

[5] «Biharul-ənvar», 51-ci cild, səh. 219-222.